Neurol India Close
 

Figure 2: Biochemical parameters: (a) serum sodium (mEq/L), (b) serum chloride (mEq/L), (c) serum calcium (mg/dL), and (d) serum potassium (mEq/L). *P < 0.05 (comparing the three groups)

Figure 2: Biochemical parameters: (a) serum sodium (mEq/L), (b) serum chloride (mEq/L), (c) serum calcium (mg/dL), and (d) serum potassium (mEq/L). *<i>P</i> < 0.05 (comparing the three groups)